Начало

Секция „Балканска етнология” е създадена като самостоятелно звено в рамките на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН (тогава – Етнографски институт с музей, БАН) през 2005 г. Секцията покрива широки изследователски полета в сферата на балканската етнология. Основните научни интереси на нейните членове са насочени към проблемите на идентичността и етническата култура (в нейните традиционни и съвременни измерения) на балканските народи и разнообразните малцинствени общности, миграционните процеси, различните видове социо-културна мобилност на Балканите.

Секция „Балканска етнология” поддържа активно партньорство с научни институции и организации в различни страни от Европа, Азия и Америка. Членовете на секцията участват в редица изследователски проекти (национални и международни), имат много публикации (в България и в чужбина), представят се постоянно на различни научни форуми.

В секцията, съобразно профила й, се подготвят докторанти. Предлагат се специализирани докторантски курсове, отворени за докторанти от други институти на БАН и университети в България и чужбина. Извършва се обучение на постдокторанти и специализанти от страната и чужбина. Членовете на секцията изнасят лекции в престижни университети в България и в чужбина.

 

Докторантски курсове:

Етнология на Балканите, Балкански и славянски фолклор, Календарни празници на балканските народи, Цигани/рома (история, традиции, съвременност), Мултикултура и идентичност: Традиционни занаяти на Балканите (XVIII – средата на XX в.).

 

Издания:

Секция „Балканска етнология” издава тематични сборници и монографии, поддържа свои специализирани издания: Поредица Academica Balkanicа и Библиотека Academica Balkanica.